TESTOVANIE / Eurex Eco 1

Chcete poznať potenciál vášho odpadu prostredníctvom chemickej recyklácie?

EUREX ENERGY, ako jedna z prvých spoločností na svete, vám ponúka možnosť testovania vášho ťažko recyklovateľného plastového odpadu prostredníctvom procesu chemickej recyklácie.

Testovacie podmienky:

 • minimálna vzorka 1000 kg
 • minimálny čas testovania 24 hodín
 • poplatok za 1 testovaciu hodinu – už od 260,- €/h
 • Možnosť dodania laboratórnych rozborov výstupných produktov (nie je súčasťou ceny)
 • vstupný materiál musí obsahovať aspoň 70 % polyolefínov
 • vstupný materiál musí byť bez kovových materiálov v zložení PE a PP

Vaša spoločnosť bude do 24 hodín vedieť, či je váš plastový odpad, ktorý doteraz končil v spaľovniach, recyklovateľný, nerecyklovateľný alebo podmienečne recyklovateľný

EUREX ECO 1 unit

Naši partneri: Chemosvit a Siemens

EUREX ECO 1 je inovatívny pyrolýzny systém na premenu ťažko recyklovateľného plastového odpadu na produkty, ktoré možno ďalej využiť v petrochemickom priemysle alebo ako sekundárne palivá.

Vďaka nízkej spotrebe externej energie - na ohrev využívame nami vyrobený technologický plyn, kompaktnosť - malá potreba inštalačného priestoru a možnosť jednoduchej prepravy na iné miesto, vysoká účinnosť - nepretržitá prevádzka vďaka odstráneniu pevné zvyšky z reaktora a vysoká kapacita vzhľadom na rozmery bloku, vysoká kvalita výstupných produktov a vďaka úzkej spolupráci so Siemensom plne automatická prevádzka bloku zaručuje nízky dopad na životné prostredie a ekonomickú efektívnosť.


VSTUPY

 • Zmesový komunálny odpad (čierne kontajnery)
 • Zmesový plastový odpad (žlté nádoby)
 • Odpadový obalový materiál z priemyslu a obchodu (PE, PP, PS) 
 • Triedený plastový odpad
 • Plastový odpad
 • Plasty po vyčerpaní technických a kvalitatívnych limitov opakovania procesov mechanickej recyklácie

 • Showroom EUREX ECO 1
 • CHEMOSVIT, a.s.
 • Štúrova 101 059 21 Svit

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.