EUREX ECO 1 unit

EUREX ECO 1 unit

EUREX ECO 1 unit

Zariadenie EUREX ECO 1 a technológia spracovania zmesových plastových materiálov z komunálneho a priemyselného odpadu predstavuje termické spracovanie odpadu z polymérov bez prístupu vzduchu prebiehajúce kontinuálne, pričom hlavným produktom je nepretržite odoberaná zmes štiepnych produktov v plynnom skupenstve, ktoré následne kondenzujú a v destilačných zariadeniach sa z nich získavajú kvapalné uhľovodíky , ktoré je možno využiť ako dieselové a benzínové frakcie.

Jedná sa teda o chemickú recykláciu odpadu z plastov, ktorej výstupom je získanie kvapalnej zmesi uhľovodíkov, ktoré môžu byť využité ako surovina pre petrochemický priemysel alebo ako náhrada kvapalných palív získavaných spracovaním ropy. Nejedná sa o proces spaľovania odpadov z plastov s cieľom získať energiu.

Proces termického spracovania plastového odpadu je kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje pravidelné pridávanie plastového materiálu a odoberanie produktov rozkladu (ťažkej frakcie) bez odstavenia a vychladnutia reaktora.

Zariadenie EUREX ECO 1 je konštruované tak, aby zabezpečilo stabilitu teploty a homogenity prehriatia spracovávaného plastového odpadu v celom objeme reaktora a tým pádom homogenitu výstupných produktov, ktoré môžu byť využité v petrochemickom priemysle ako chemické látky, alebo môžu byť použité ako druhotné palivá.

Technológia - Eurex ECO 01

Eurex ECO 01 je zariadenie na báze depolymerizačného procesu, ktoré premieňa plastový odpad na báze PP (polypropylén) a PE (polyetylén) na zmes iného plastového odpadu max. až 5% počas tepelnej transformácie na stredný minerálny olej, ľahký minerálny olej, plyn a pevný zvyšok.

 • Extrudér
 • Absorbér a kondenzačný systém pary z extrudéra
 • Reaktor
 • Spätný chladič
 • Destilačná rektifikačná nádoba pre kontinuálnu destiláciu s refluxom (dve kvapalné frakcie - ľahká, stredná a jedna plynná frakcia)
 • Plynové hospodárstvo (čistenie nekondenzovateľných plynov, kompresor, chladič, zásobník, MaR)
 • Zariadenie na briketovanie pevných zvyškov
 • Cyklónový odlučovač tuhých znečisťujúcich látok pripojený k pračke výfukových plynov z post-reaktora
 • Hydraulický ventil na vypúšťanie pevných zvyškov
 • Nádoba na pevné zvyšky
 • Filtračné zariadenie na kvapalné produkty (filtrácia pod 10 μm)
 • Poľný horák (sviečka)
 • Potrubia
 • Bezpečnostný systém
 • SW / HW - Management a kontrolný systém
 • Manual
 • Keramické horáky na procesný plyn

Technologická spôsobilosť zariadenia EUREX EKO 01

Zariadenie počas svojej prevádzky zhodnocuje plastový odpad na báze najmä PP (polypropylén) a PE (polyetylén), ostatné odpadové plasty do 5 % hm., ktorý sa premieňa na palivo v dvoch kvapalných frakciách (ľahká - tzv. benzínová a stredná - takzvaná naftová frakcia), jedna plynná frakcia a pevný zvyšok. Spracovanie je založené na princípe mechanickej a chemicko-tepelnej degradácie.

Materiálová účinnosť procesu = 89 %
Energetická účinnosť procesu = 87 %
Energetická náročnosť (celkovo) = 12,9 %
Energetická náročnosť (cudzie zdroje) = 7,1 %
Vstup
400 kg odpadový plast / 80 % PE, 20 % PP / = 3900 kW
Výkon
320 l recyklovaný (256 kg) + 36 m3 sygasu (50 kg) = 3500 kW

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.