Technologický proces

Modern Ballet

Zariadenie EUREX ECO 1 predstavuje inovatívne technologické riešenie spracovania ťažko recyklovateľných odpadových plastov.

Linka je postavená na unikátnom trojfázovom procese.

V prvej, mechanicko – termickej fáze, sa vstupný odpad vhodne upraví a zbaví väčšiny vody a iných znečisťujúcich látok.

Vstupom môžu byť všetky plastové odpady na báze PE a PP v akomkoľvek pomere, a to aj s miernym znečistením do 15 % z celkovej hmotnosti. Plasty môžu pochádzať ako z komunálneho, tak aj z priemyselného odpadu, ale aj zo skládok či iných zdrojov.

Zo vstupných plastov vznikne tavenina, ktorá sa v druhej fáze rozkladá v reaktore na procesný plyn pri teplote do 430º C. Ten postupuje do kondenzačného systému, kde sú oddelené dve kvapalné a jedna plynná frakcia.

Výsledným produktom môžu byť certifikované druhotné palivá vhodné ako náhrada palív z fosílnych zdrojov, napríklad do generátorov elektriny. Po doplnení absorpčných činidiel, dodatočným prečistením a filtráciou, sa dajú výstupné produkty využiť opakovane aj na výrobu plastov. A časť neskondenzovateľných plynov nájde uplatnenie ako plynné druhotné palivo na vlastný procesný ohrev reaktora recyklačnej linky.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.