Chemická recyklácia • Eurex Energy

  Chemická recyklácia
  pyrolýzou

  Chemická recyklácia pyrolýzou: pri normálnych atmosférických podmienkach bez účasti kyslíka  tepelné procesy  spôsobujú rozklad reťazca plastového polyméru na menšie časti,  kde vznikne  recyklát / zmes kvapalných uhľovodíkov /, ktorý je následne využívaný ako surovina pre petrochemický priemysel na výrobu nových produktov organického charakteru alebo ako náhrada kvapalných palív získavaných spracovaním ropy .

   Aké sú výhody chemickej recyklácie Eurex ECO 01

  • Zariadenie nezaťažuje životné prostredie veľkým množstvom exhalátov a skleníkových plynov naopak dochádza aj k významnému znižovaniu uhlíkovej stopy, ktorá by vznikla pri ťažbe ropy a jej prvotného spracovania
  • výraznou mierou môže prispieť k spracovaniu obťažne recyklovateľných odpadov z plastov a výstupný recyklát slúži ako náhrada primárnych fosílnych surovín vo výrobnom procese nových plastových výrobkov.
  • využitie finálnych výrobkov pri chemickej recyklácii je neporovnateľne väčšie ako pri mechanickej (95 % : 10 % ).
  • značnú časť zmesových plastových odpadov nie je možné mechanicky recyklovať. Efektivita recyklácie je 95 % : 50 % v prospech chemickej recyklácie.

  Proces chemickej recyklácie je energeticky prakticky sebestačný. Vonkajšiu energiu vyžaduje proces len na pohon elektrických zariadení.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.