Výstupné produkty

 • - Kvapalný: stredná frakcia (diesel), ľahká frakcia (benzín)
  - Plynný: technologický plyn
  - Tuhý zvyšok

  Výstupnými produktmi sú hlavne kvapalné látky využiteľné v petrochemickom priemysle, čím sa napĺňa Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorá bola prijatá 16. januára 2018.

  Z chemického hľadiska sa zmesové odpadové plasty mechanicky ťažko recyklovateľné, využijú ako druhotná surovina na opätovné získanie chemických kvapalných a plynných látok metódou šetrnou k životnému prostrediu. Tým sa nielen dosiahne priaznivý environmentálny vplyv - zníženie ukladania ťažko rozložiteľných a problematicky recyklovateľných plastových odpadov na skládkach s nekontrolovaným uvoľňovaním škodlivých látok do ovzdušia a spodných vôd, ale sa získajú aj veľmi cenné surovinové zdroje získavané bežne z fosílnych zdrojov podľa zásad a cieľov obehového hospodárstva.

   Výstupné produkty zo zhodnocovania odpadových plastov môžu byť využité v petrochemickom priemysle ako chemické látky, alebo môžu byť použité ako druhotné paliva, ak budú spĺňať požiadavky na kvalitu palív.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.