Vplyv na životné prostredie

  • Technologické vybavenie má nízku spotrebu energie.

    Technologické zariadenie nemá zásadný vplyv na zaťaženie životného prostredia emisiami. Technologické zariadenie EUREX ECO 1 v rámci všetkých spaľovacích procesov za 1 hodinu prevádzky pri maximálnej spotrebe energie vyprodukuje menej znečisťujúcich látok ako rodinný dom pri maximálnej spotrebe energie za hodinu pri vykurovaní drevom, 6 krát menej znečisťujúcich látok v porovnaní s rodinným domom vykurovaným čiernym uhlím, resp. takmer 10 krát menej znečisťujúcich látok ako pri rodinnom dome vykurovanom hnedým uhlím. V porovnaní s rodinným domom vykurovaným zemným plynom produkuje zariadenie EUREX ECO 1 necelý 5 násobok znečisťujúcich látok rodinného domu. Je však potrebné zohľadniť, že rodinné domy okrem kúrenia produkujú emisie aj z iných aktivít.

    Z hľadiska porovnania produkcie skleníkového plynu CO2 zariadenie EUREX ECO 1 vyprodukuje za hodinu maximálnej prevádzky približne toľko emisii, ako 2,5 rodinných domov spaľujúcich tuhé paliva a ako 5 rodinných domov spaľujúcich zemný plyn.

    Zariadenie EUREX ECO 1 nezaťažuje životné prostredie veľkým množstvom exhalátov a skleníkových plynov a výraznou mierou môže prispieť k spracovaniu ťažko recyklovateľných odpadov z plastov.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.