Energetická náročnosť

  • Technologické zariadenie je nízko energeticky náročné.

    Na samotný proces spracovania odpadov využíva aj vlastný plynný produkt (časť plynných zložiek, ktoré nie sú pri bežných podmienkach skvapalniteľné) a dodatkovú vonkajšiu energiu potrebuje len na pohon elektromotorov a na ochladzovanie komponentov finálneho produktu.


    Z hľadiska spotreby energie je pre zariadenie EUREX ECO 1 projektovaná maximálna spotreba energie zo všetkých procesov 150 kW/h.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.