Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa pri chemickej recyklácii je výrazne nižšia v porovnaní do akékoľvek iného spracovania, recyklovania odpadových plastov a aj materiálového alebo energetického zhodnotenia plastov.

Správa Európskej Environmentálnej Agentúry ( EEA ), ktorej členom v konzorciu je aj SAŽP  z marca 2019, kde sa na strane 32,bod 4.3 Environmentálne dopady píše: „Pri výrobe plastov možno emisie znížiť zlepšením energetickej účinnosti a využitím obnoviteľných zdrojov energie ( pri výrobe plastov z ropy sú emisie 3,7 tony CO2 na tonu vyrobených  plastov). Na porovnanie: pri nízkej mechanickej recyklácii (zahŕňajúcej kroky čistenia, opätovného tavenia a modernizácie) sú emisie CO2 1,4 tony CO2 na tonu plastov, zatiaľ čo pri chemickej recyklácii (napríklad pyrolýzou, pri ktorej sa plasty rozkladajú na monoméry alebo chemikálie, môžu byť použité ako suroviny pre nové výrobky) vypočítaná emisia CO2 je 1,0 tony CO2 na tonu plastov. Za predpokladu, že by sa potenciálne 56 percent objemu plastov dalo mechanicky recyklovať alebo znovu použiť a ďalších 11 percent by sa dalo recyklovať chemickými recyklačnými technikami (ako je pyrolýza a depolymerizácia), zhruba by to znížilo emisie z 233 na 144 miliónov ton CO2 ročne, v porovnaní s výrobou nových plastov a ich spaľovaním na konci životnosti.“  (Materiálová ekonomika, 2018).

Zjednodušene vysvetlené:

  • Pri výrobe 1 tony plastu z ropy (rafinérie) vznikne 3,7 tony CO2

  • Pri výrobe 1 tony plastu z plastového odpadu mechanickou recykláciou vznikne 1,4 tony CO2

  • Pri výrobe 1 tony plastu z plastového odpadu chemickou recykláciou vznikne 1,0 tony CO2

Európska Stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve a prílohy zamerané na transformáciu spôsobu, akým sú plastové produkty navrhované, vyrábané, využívané a recyklované. Všetky plastové obaly by mali byť do roku 2030 recyklovateľné. Stratégia zdôrazňuje aj potrebu zavedenia špecifických opatrení, možno legislatívneho nástroja, na zníženie vplyvu plastov na jedno použitie na moria a oceány.

Potenciál recyklácie plastového odpadu je v EÚ do značnej miery nevyužitý. Opätovné použitie a recyklácia plastov na konci životnosti je veľmi nízka, a to najmä v porovnaní s inými materiálmi ako napríklad papier, sklo alebo kovy. V súčasnosti sa dopyt po recyklovaných plastoch v Európe podieľa na celkovom dopyte po plastoch len približne 6 %. Na odvetvie recyklácie plastov v EÚ v ostatných rokoch negatívne vplývali nízke ceny komodít a neistota, pokiaľ ide o odbytiská.

Z odhadov vyplynulo, že pri výrobe plastov a spaľovaní plastového odpadu vzniká na celom svete približne 400 miliónov ton CO2 ročne . Zvýšeným využívaním recyklovaných plastov možno znížiť závislosť od ťažby fosílnych palív na ich výrobu a dosiahnuť pokles emisií CO2. Odhaduje sa, že možná ročná úspora energie, ktorú by sa dalo dosiahnuť, ak by sa recykloval všetok plastový odpad na celom svete, predstavuje ekvivalent 3,5 miliardy barelov ropy ročne.

Z hľadiska porovnania produkcie skleníkového plynu CO2 zariadenie EUREX EKO 01 vyprodukuje za hodinu maximálnej prevádzky približne toľko emisii, ako 2 rodinné domy spaľujúcich tuhé paliva a ako 4 rodinné domy spaľujúce zemný plyn.

Podľa odhadov Ministerstva životného prostredia máme v SR približne 350 000 domácností spaľujúcich tuhé palivá, z nich 36 %, teda 126 000, má kotol starší ako 30 rokov (zdroj: https://www.cepta.sk/index.php/sk/kvalita-ovzdusia).

Tieto rodinné domy, ktoré sú najväčším znečisťovateľom ovzdušia, nepotrebujú hodnotenie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..

Zariadenie EUREX EKO 01, ktoré je oveľa menším znečisťovateľom ovzdušia, ako uvedené rodinné domy je považované za zariadenie, ktorým sa zhodnocujú odpady tepelnými postupmi a pre jeho prevádzku sa vyžaduje povinné hodnotenie vplyvov na životné prostredie bez limitu. To znamená aj pri zhodnocovaní jedného kg ročne.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.