Vplyv na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie

Porovnanie produkcie znečisťujúcich látok (SO2 – oxid siričitý, TZL–tuhé znečisťujúce látky (častice prachu), NOx – oxidy dusíka a CO – oxid uhoľnatý) a emisií skleníkového plynu CO2 vyprodukovaných spalinami pri vykurovaní rodinného domu o rozlohe 120 m² podľa druhu používaného paliva (drevo, čierne uhlie, hnedé uhlie, zemný plyn) a zariadenia EUREX ECO 01.

Zariadenie EUREX EKO 01, ktoré je oveľa menším znečisťovateľom ovzdušia, ako uvedené rodinné domy a  je považované v Slovenskej republike  za zariadenie, ktorým sa zhodnocujú odpady tepelnými postupmi a pre jeho prevádzku sa vyžaduje povinné hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) bez limitu. To znamená aj pri zhodnocovaní jedného kg odpadového plastu  ročne.

  • Výhrevnosť technologického plynu  EUREX ECO 01: 41,40 Mj/m³ = 11,5 kWh/m³
  • Výhrevnosť zemného plynu: 34,92 Mj/m³ =   9,7 kWh/m³ 

Zariadenie EUREX ECO 01 ako médium pre vytvorenie potrebného procesného tepla využíva pri štarte zemný plyn a po nábehu na prevádzkovú teplotu vlastný upravený a vyčistený technologický plyn. Technologický plyn má vyššiu výhrevnosť, ale aj vyššiu hustotu, preto pri tomto porovnaní uvažujeme s produkciou emisii pri spaľovaní technologického plynu na úrovni emisii pri spaľovaní zemného plynu.

Základné údaje:

Druh paliva

S02

(mg/kWh)

TZL

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

CO

(mg/kWh)

CO2

(g/kWh)

Drevo

108

270

389

2160

382

Čierne uhlie

3 420

1296

1080

6 660

349

Hnedé uhlie

5 400

2 232

756

11520

342

Zemný plyn

0,14

31,7

400

108

202

Pre rodinný dom o rozlohe 120 m² uvažujeme s maximálnou potrebou energie 15 kW/h.

Pre zariadenie EUREX ECO 01 predstavuje maximálna potreba energie zo všetkých spaľovacích procesov 75 kW/h.

Pre veľkú časť vykurovacieho obdobia (zhruba až tri štvrtiny sezóny) pre kúrenie v domoch stačí 15 až 50 % nominálneho výkonu kotla.

Takisto po nábehu na prevádzkovú teplotu zariadenia EUREX ECO 01 postačuje 30-50%-ný výkon zdroja tepla.

Z toho dôvodu pre účely porovnania uvažujeme o maximálnom výkone zdrojov tepla tak pre rodinný dom, ako aj pre zariadenie EUREX ECO 01.

Spotreba energie za hodinu:

Rodinný dom

Potreba energie

v kW/h

Účinnosť zariadenia určeného na spaľovanie

Spotreba energie
v kW/h

Drevo

 

15

85%

17,65

Čierne uhlie

75%

20,00

Hnedé uhlie

70%

21,43

Zemný plyn

93%

16,13

EUREX EKO 01

Zemný plyn, technologický plyn

75

93%

80,65

Produkcia znečisťujúcich látok a skleníkových plynov za hodinu:

 

S02

(mg/kWh)

TZL

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

CO

(mg/kWh)

ZL

spolu

CO2

(g/kWh)

 

Rodinný dom

Drevo

1906,2

4765,5

6865,9

38124,0

51661,6

6742,3

Čierne uhlie

68400,0

25920,0

21600,0

133200,0

249120,0

6980,0

Hnedé uhlie

115722,0

47831,8

16201,1

246873,6

426628,5

7329,1

Zemný plyn

2,26

511,32

6452,0

1742,0

8707,58

3258,3

 

EUREX ECO 01

Zemný plyn, technologický plyn

11,3

2556,6

32260,0

8710,2

43538,1

16291,3

Z uvedeného porovnania je zrejmé, že technologické zariadenie v rámci všetkých spaľovacích procesov za 1 hodinu prevádzky pri maximálnej spotrebe energie vyprodukuje menej znečisťujúcich látok ako rodinný dom pri maximálnej spotrebe energie za hodinu pri vykurovaní drevom. Pri porovnaní s rodinným domom vykurovaným čiernym uhlím je to takmer 6 krát menej znečisťujúcich látok a pri rodinnom dome vykurovanom hnedým uhlím je to takmer 10 krát menej znečisťujúcich látok.

V porovnaní s rodinným domom vykurovaným zemným plynom produkuje zariadenie EUREX ECO 01 necelý 5 násobok znečisťujúcich látok rodinného domu.

Je potrebné zdôrazniť, že rodinné domy okrem kúrenia produkujú emisie aj z prípravy jedál, údržby (kosenie, atď.) a iných aktivít.

Z hľadiska porovnania produkcie skleníkového plynu CO2 zariadenie EUREX ECO 01 vyprodukuje za hodinu maximálnej prevádzky približne toľko emisii, ako 2,5 rodinných domov spaľujúcich tuhé paliva a ako 5 rodinných domov spaľujúcich zemný plyn.

Podľa odhadov Ministerstva životného prostredia máme v SR približne 350 000 domácností spaľujúcich tuhé palivá, z nich 36 %, teda 126 000, má kotol starší ako 30 rokov (zdroj: https://www.cepta.sk/index.php/sk/kvalita-ovzdusia)

Tieto rodinné domy, ktoré sú najväčším znečisťovateľom ovzdušia, nepotrebujú hodnotenie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..

Zariadenie EUREX ECO 01, ktoré je oveľa menším znečisťovateľom ovzdušia, ako uvedené rodinné domy je považované za zariadenie, ktorým sa zhodnocujú odpady tepelnými postupmi a pre jeho prevádzku sa vyžaduje povinné hodnotenie vplyvov na životné prostredie bez limitu. To znamená aj pri zhodnocovaní jedného kg ročne.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.